Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi izvještajne analitike i odnosa s javnošću, prevencije i poslovi stručnog usavršavanja policijskih službenika.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika Policijske uprave Darijo Premec.
 
Ured načelnika Policijske uprave:

 • Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica;
 • Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • Donosi programske i planske dokumente;
 • Izrađuje izvješća i prosudbe;
 • Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije;
 • Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave;
 • Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije;
 • Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja;
 • Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama;
 • Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave;
 • U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima;
 • Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja;
 • Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika;
 • Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja;
 • U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.


Osobe zadužene za odnose s javnošću: 

 • Edita Roterbauer - glasnogovornica Policijske uprave
 • Kristina Vukojević Rac - policijska službenica za odnose s javnošću
 • Marija Vidić - policijska službenica za odnose s javnošću
   
Tel.:      031/237 111 i 031/237 450
Fax.:     031/237 245
 
elektronska pošta: osjecko-baranjska@policija.hr
 
 
Mediji se obavještavaju o važnijim događajima na području policijske uprave putem Dnevne informacije, koja se svakodnevno dostavlja predstavnicima medija elektronskom poštom.
 
Konferencije za medije održavaju se u zgradi policijske uprave prema potrebi.
 
Predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.